Juridische kennisgeving- Persoonlijke gegevens - RGPD 

Repair Electro
Tussen jou en ons, het is een contract van vertrouwen.

Bedrijfsnaam : ECO DIVERS - Société privée à responsabilité limitée.
Hoofdkantoor : Rue Charles Jaumotte 29/31 - 1300 Wavre
Bedrijfsnummer : BE0644713369
E-mail: ecodivers99(@)gmail.com
Telefoon : +32470810566
Website : https://www.repairelectro.be/


De persoonsgegevens verzameld op de website repairelectro.be, van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ECO DIVERS, vloeien voort uit hun vrijwillige communicatie op het ogenblik van het neerleggen van een elektronisch bericht of het gebruik van de hotline.

De aldus verzamelde e-mailadressen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u te kunnen communiceren en om u, indien nodig, de gevraagde informatie te kunnen toezenden.

Deze persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan enige overdracht of verwerking door S.P.R.L. ECO DIVERS, of enige verwante personen.

U kunt een kopie ervan verkrijgen, of verzoeken om wijziging ervan zoals toegestaan door artikel 16 van de RGPD (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming), door een verzoek te sturen, waarin uw digitale en wettelijke identiteit moet worden vermeld, naar het volgende e-mailadres: ecodivers99(@)gmail.com .

Weiger cookies te allen tijde

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden als onderdeel van uw gebruik van de Sites, dient u cookies te verwijderen, te blokkeren of uit te schakelen via uw browserinstellingen; zie hieronder voor meer informatie over hoe u dit kunt doen. Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van cookies gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Sites en dat u mogelijk geen toegang meer heeft tot bepaalde functies van de Sites. 

Configuratie voor Google Chrome
Configuratie voor  Mozilla Firefox
Configuratie voor  Microsoft Edge

U kunt ook alle sporen van cookies op uw computer wissen door de instructies van uw besturingssysteem te volgen.

Windows
Apple
Linux


Naast de operationele cookies en de essentiële cookies (host), verzamelen wij via google Analytics en zijn cookies, anonieme gegevens voor statistische doeleinden over de beschikbaarheid en het reactievermogen van onze site, met het oog op eventuele verbeteringen ervan. Deze gegevens worden bij elke nieuwe gebruikersgebeurtenis opnieuw ingesteld en worden maximaal 26 maanden bewaard.

Meer informatie. Voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar https://www.aboutcookies.org/ of http://www.allaboutcookies.org.

REPAIR ELECTRO ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze reparaties zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De klant erkent ze te hebben gelezen en ze zijn op verzoek verkrijgbaar.
ARTIKEL 1- CITAAT
Onze prijsopgaven houden geen vaste verbintenis in, maar worden louter ter indicatie gegeven en zijn onder voorbehoud van gerechtvaardigde afwijkingen van de kosten van
voorraden en arbeidskrachten. De klant verbindt zich ertoe de verplaatsings-, demontage- en hermontagekosten te betalen die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de offerte, alsook
dan de forfaitaire kosten voor de oprichting ervan. Indien in de loop van de werkzaamheden andere dan de voorziene reparaties en leveringen noodzakelijk mochten blijken,
zouden zij aan een aanvullende schatting worden onderworpen. Indien de prijsopgave wordt aanvaard, is de klant verplicht, indien de reparateur dit verlangt, een derde van het bedrag aan de reparateur te betalen,
als voorschot, of alles als de cliënt dat wil.
In geval van herstellingen bij de klant thuis na het maken van een afspraak per telefoon, e-mail of bericht, wordt een prijsopgave meegedeeld per telefoon, e-mail of bericht.
De klant wordt in kennis gesteld van het uurtarief voor arbeid en reiskosten dat van toepassing is. De instemming van de klant met de reparatie wordt beschouwd als aanvaarding van de offerte.
Elke annulering van een afspraak moet ten laatste 24 uur op voorhand gebeuren. Zoniet zal een schadevergoeding van 50,00 euro aan de klant worden aangerekend. De technicus is
bevoegd om te beslissen over de buitenbedrijfstelling van de apparatuur (de reparatiekosten zijn hoger dan de waarde van de apparatuur). In dit geval zal de tussenkomst van de technicus
blijft verschuldigd door de klant.
ARTIKEL 2 - TERMIJNEN, VERKOOP EN GARANTIE
De uitvoeringstermijnen zijn afhankelijk van de leveringstermijn van de onderdelen die nodig zijn voor de reparatie van de apparatuur. Indien de leveringstermijn langer dan een maand is, zal de klant hiervan in kennis worden gesteld.
en zal in staat zijn om de apparatuur terug te halen, of het reparatieverzoek op onze kosten te annuleren. De aankoop van een nieuw toestel wordt gegarandeerd voor 2 jaar, een
gebruikte (gereviseerde) eenheid is gemiddeld 6 maanden, zelfs 1 jaar. De levering zal soms worden aangeboden, en zal altijd geen deur zijn, de installatie van een toestel door
onze zorg wordt alleen aan een bestaande installatie besteed, onze garantie stopt bij ons apparaat,
ARTIKEL 3 - SCHROOTDELEN
Onderdelen waarvan vervanging noodzakelijk is wegens verslechtering of slijtage, worden door de klant als achtergelaten beschouwd en zullen worden gesloopt zonder
dat de klant ze kan opeisen bij de levering van het materiaal. Indien de klant echter wenst dat deze schrootdelen aan hem worden overhandigd op het ogenblik van de levering van de
Indien dit niet het geval is, zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de apparatuur, maar in dit geval moet de klant dit vermelden bij het bestellen van reparaties.
als zijn verzoek niet kan worden ingewilligd.
ARTIKEL 4 - BETALING - PRIJS
Onze herstellingen zijn contant betaalbaar bij afhaling of levering van het materiaal of bij het naar huis reizen. Arbeid wordt gefactureerd tegen een uurtarief dat
bedraagt gemiddeld 60€/H, en wordt aangekondigd en meegedeeld op het ogenblik van de aanvraag. Voor sommige operaties geldt echter een tijdgebonden tarief
forfaitaire reparatie- of verplaatsingskosten. Voor de eerste afspraak, als er een terugkeer is gepland, worden er geen reiskosten in rekening gebracht, maar alleen het onderdeel.
en de mankracht die ermee gepaard gaat. De prijzen van de leveringen zijn die welke gelden op het ogenblik van de facturering. Elke vertraging in de betaling leidt automatisch tot
een forfaitaire schadevergoeding bij laattijdige betaling van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro als schadevergoeding, bovenop de verwijlintresten
van 8% per jaar vanaf de datum van verzending van de factuur, overeenkomstig artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 5 - KLACHTEN
In geval van betwisting over de goede uitvoering van de gevraagde werkzaamheden, moet de klant ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen en ons in staat stellen alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het contract.
nuttige bevindingen. Geen enkele klacht zal worden aanvaard vijf dagen na de verzending van de factuur of vijf dagen na de afhaling of de ontvangst van het materiaal. In geval van
onderdelen van het toestel vervangen en het probleem blijft bestaan. De demontage van het beschuldigde deel of orgaan, buiten onze aanwezigheid, bevrijdt ons van het probleem.
van enige aansprakelijkheid. In ieder geval worden werkzaamheden die buiten onze werkplaatsen of zonder onze technicus worden uitgevoerd, nooit ten laste genomen. In geen
In dergelijke gevallen kan om welke reden dan ook geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding wegens stilstand. De restwaarde van het apparaat wordt in het eerste jaar met 50% verminderd.
en vervolgens 30% per jaar over de op de factuur vermelde aankoopprijs; bij gebreke van een factuur is er geen restwaarde, in geval van garantie
door Repair Electro, of in het geval dat wij verantwoordelijk zijn voor een fout van onze kant.
ARTIKEL 6 - GARANTIE VAN REPARATIE
De door onze technici uitgevoerde reparaties hebben een garantie van drie maanden vanaf de datum van levering of installatie van het gerepareerde apparaat. Deze
garantie dekt geen zogenaamde slijtageonderdelen. Het dekt de levering van reserveonderdelen en de voor de installatie en
breng het weg. De garantie van een tweedehands toestel bedraagt 6 maanden en van een gereviseerd toestel 12 maanden, in het geval van een nieuw toestel bedraagt de garantie 2 jaar.
fabriek.
ARTIKEL 7 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens die door de klant worden verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt in het kader van de
relatie tussen hem en ons bedrijf. Zij zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld zonder voorafgaande toestemming van de klant. De gegevens kunnen echter
worden doorgegeven aan een partner die betrokken is bij onze wettelijke verplichtingen of bij de verwerking van de transactie met de klant (bijv. onze
accountant, onze leverancier, een onderaannemer...).
Wij verbinden ons ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot persoonsgegevens die
zou de cliënt het ons verteld hebben.
De klant heeft altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken en om te vragen deze te wijzigen of te wissen.
voor zover wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om gegevens met betrekking tot zakelijke transacties te bewaren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
In dit verband verzoeken wij u uw verzoek te richten aan ons hoofdkantoor ECO DIVERS Rue Charles Jaumotte 29/31 B-1300 Wavre.
ARTIKEL 8 - GESCHILLEN
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
Voor eventuele geschillen tussen de klant en de hersteller, verkoper, zullen enkel de rechtbanken van Namen bevoegd zijn.

• Dienstverlener: ECO DIVERS - Société privée à responsabilité limitée.
• Postadres : Rue Charles Jaumotte 29/31 - 1300 Wavre.
• BTW-nummer : BE0644713369.
• Vermelding van dienst: Service d'assistance technique.
• Marketing nummer : 090443001.
• Toegelaten telefoonnummer voor technische ondersteuning : 090 443 001
• URL technische ondersteuning : https://www.repairelectro.be/service_technique.html .
• Kosten van het gebruik van de dienst voor technische bijstand per telefoon : 1,75 € l'unité maximum.
• Belgisch vast telefoonnummer zonder toeslag voor vragen of klachten van klanten : +32470810566 .
• klacht: ECO DIVERS S.P.P.R.L. Rue Charles Jaumotte 29/31 - 1300 Wavre. Via E-mail: ecodivers99(@)gmail.com .
• Begin- en einddatum van de dienst : De février 2021, à une durée indéterminée.
• Taal van het dienstenaanbod : Français.Address :
                     
Sraat Charles Jaumotte 29/31
1300 Wavre

Av de Fré
1180 BRUXELLES
 
Chée de Louvain
5004 BOUGE

Repair Electro

© Copyright 2021 RepairElectro.be - All Rights Reserved